W tym roku szkolnym rodzice mają możliwość ubezpieczenia dzieci w szkole w firmie Gothaer. Poniżej kilka ważnych informacji o ofercie, szczegóły u wychowawców klas.

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych „Oświata”

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych „Oświata” zatwierdzonych uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 6717 z dnia 11 kwietnia 2017r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia są również dostępne na naszej stronie internetowej www.gothaer.pl w kategorii

  • Ubezpieczenia osobowe

Przedmiot ubezpieczenia: Następstwa nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonych, powstałych w okresie odpowiedzialności Gothaer TU.S.A., na terytorium całego świata, całodobowo, przez 7 dni w tygodniu.

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych (NNW)

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł

  1. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
  2. świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia, dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci na terenie placówki oświatowej
  3. zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia
  4. zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia
  5. świadczenie z tytułu korepetycji 100 zł za każde 7 dni szkolnych nieobecności w placówce oświatowej (płatne maksymalnie za 35 dni szkolnych)
  6. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe Świadczenie w wysokości 5% należnego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%
  7. jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady. 200 zł

Składka za ubezpieczenie NNW za jednego ubezpieczonego 30zł